Αρχική σελίδα » ΔΠΜΣ "Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" με 2 ειδικεύσεις » Προγράμματα Σπουδών ανά ειδίκευση

Προγράμματα Σπουδών ανά ειδίκευση

 

Α) Ειδίκευση «Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (Strategic Management)

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» το οποίο  αποτελεί συνέχεια για 4η χρονιά του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση Στρατηγικό Μάνατζμεντ» -  είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής διοίκησης επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας την κουλτούρα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία διευθυντικών στελεχών στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ικανών να αντιλαμβάνονται τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές, αξιοποιώντας κα αναβαθμίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων/οργανισμών που υπηρετούν. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

 • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
 • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS)

 • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
 • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
 • Θεωρίες της Επιχείρησης

3η Θεματική Ενότητα: Βασικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS)

 • Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους
 • Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Διευθυντικά Στελέχη
 • Διοίκηση Eπιστήμη

4η Θεματική Ενότητα: Ειδικά Θέματα Στρατηγικής (20 ECTS) (Επιλέγεται μία από τις δύο παρακάτω ομάδες)

     Α' Ομάδα

 • Στρατηγικό Μάνατζμεντ.
 • Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων
 • Στρατηγικό Μάρκετινγκ

      Β' Ομάδα

 • Στρατηγική Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Κρατών
 • Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Καινοτομιών
 • Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία

5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS


Β) Ειδίκευση «Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών»  (Competititveness Strategy of Countries and Regions)

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών» είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα στρατηγικής ανταγωνιστικότητας κρατών και περιφερειών, για τη στελέχωση επιτελικών θέσεων στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω της κατανόησης, αντλώντας από την ελληνική και τη διεθνή εμπειρία, αφενός των παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται και επιδρούν στο σχεδιασμό, στην άσκηση και στην αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και αφετέρου των δυνατοτήτων και των περιορισμών των μέσων άσκησης αναπτυξιακών στρατηγικών, στην κατεύθυνση της πρότασης ρεαλιστικών και δημοσιονομικά συνεπών στρατηγικών, συμβατών με τις αναπτυξιακές ανάγκες και ενταγμένων στις αναπτυξιακές στοχεύσεις των κρατών και των περιφερειών, στο πλαίσιο μιας αέναης διαδικασίας μελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης, συμμετοχής και συνεργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως εξής:

1η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής Ι (30 ECTS)

 • Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών
 • Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Οργανισμών
 • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

2η Θεματική Ενότητα: Μαθήματα Υποδομής ΙΙ (30 ECTS

 • Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης
 • Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης
 • Θεωρίες της Επιχείρησης

3η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

 • Οικονομία και Χώρος: Διάρθρωση, Δίκτυα και Άνιση Ανάπτυξη
 • Δομή Δυναμική και Ανάπτυξη της Αγοράς Ακινήτων
 • Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων

4η Θεματική Ενότητα: (20 ECTS)

 • Η Ελληνική Οικονομία: Παραγωγικοί Μετασχηματισμοί, Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη
 • Στρατηγικές και Πολιτικές Εθνικής και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας
 • Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις και Περιφέρειες     

5η Θεματική Ενότητα:  Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS