Αρχική σελίδα » ΔΠΜΣ "MBA-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα" με 2 ειδικεύσεις » Δομή ΔΠΜΣ

Δομή ΔΠΜΣ "ΜΒΑ-Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα"

 

Για την απονομή του τίτλου σπουδών του ΔΠΜΣ «ΜΒΑ - Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» ΒΑ in Strategic Management and Competitiveness) και στις δυο ειδικεύσεις ισχύουν τα εξής:

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΒΑ) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), που οι τέσσερις (4) ΘΕ αφορούν μαθήματα και η πέμπτη ΘΕ είναι η  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (δύο έτη) ή μερική (έως τέσσερα έτη). Οι φοιτητές του ΔΠΜΣ μπορούν να δηλώσουν κατ΄ανώτατο:

  • στο πρώτο έτος σπουδών μέχρι και δύο (2) Θεματικές Ενότητες. 
  • στο δεύτερο έτος σπουδών μέχρι και τις δύο τελευταίες Θεματικές Ενότητες, παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για κάθε Θεματική Ενότητα πραγματοποιούνται 9 (εννέα) συναντήσεις,  9ωρης (εννιάωρης) διάρκειας  η καθεμία σε  προκαθορισμένες ημερομηνίες που ανακοινώνονται στην έναρξη κάθε Ακαδημαϊκού Έτους, 1 (μία) φορά κάθε μήνα, ημέρες Σάββατο ή Κυριακή, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων, χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Οι  συναντήσεις δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, ωστόσο αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι η βοήθεια που παρέχουν στην αποσαφήνιση των  δυσνόητων σημείων, αλλά και στην κατανόησης και εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου.

Στα πλαίσια της διασύνδεσης του Προγράμματος με τον επιχειρηματικό κόσμο, πραγματοποιείται στις περισσότερες συναντήσεις ομιλία προσκεκλημένου από την αγορά σχετική με το αντικείμενο της συνάντησης/μαθήματος.

Στην αρχή του Ακαδημαϊκού Έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών» (Study Timetableτων σπουδαστών για την κάλυψη της ύλης της ΘΕ.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε κάθε ΘΕ, οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να εκπονήσουν τέσσερις (4) γραπτές εργασίες (ΓΕ), οι οποίες υποβάλλονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, που αναφέρονται στο «Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Μελέτης και Γραπτών Εργασιών». Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να μην εκπονήσουν μία γραπτή εργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να συμμετάσχουν στις τελικές εξετάσεις πρέπει το άθροισμα των βαθμών των ΓΕ που έχουν παραδώσει (τουλάχιστον τρεις) να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 20.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η Ελληνική. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, είναι ουσιαστική για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Το κόστος διεξαγωγής του προγράμματος και για τις δυο κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών, η οποία καθορίζεται στα 800 ευρώ ανά ΘΕ. Το συνολικό κόστος του ΔΠΜΣ ανέρχεται σε 4.000 ευρώ (800 ευρώ × 5ΘΕ) για δύο τουλάχιστον χρόνια. Εκτιμάται ότι το κόστος των βιβλίων ανά ΘΕ ανέρχεται σε  150-200 ευρώ. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καταβάλλεται απευθείας στο ΕΚΠΑ.

O ελάχιστος αριθμός φοιτητών που απαιτείται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τμήμα είναι τριάντα άτομα.